ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549
  รายละเอียด : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 135 คน